St. Mary's Garden Cemetery

Ernst, Joseph & Olga

Previous Photo | Cemetery Photo Index | Next Photo