Stonewall Community Cemetery

Klein, Otilia & Emil

Previous Photo | Cemetery Photo Index | Next Photo