St. Mary's Garden Cemetery

Zenner, Otto & Olga

Previous Photo | Cemetery Photo Index | Next Photo